Buku Biografi 60 Ulama Ahlussunnah
Rp 180.000
Stok: 999Berat: 1,500g
`Beli Sekarang
`Tambah ke Keranjang
  • Judul: Biografi 60 Ulama Ahlussunnah Yang Paling Berpengaruh & Fenomenal Dalam Sejarah Islam
  • Penulis: Syaikh Ahmad Farid
  • Jumlah Hlm.: Xlviii + 964 Hlm.
  • Ukuran buku: 16 x 24,5 cm.
  • Membaca biografi ulama-ulama besar Ahlus Sunnah wal Jama’ah adalah di antara sumber inspirasi paling penting untuk menjadi pribadi lebih baik, kuat, unggul, mengobarkan semangat, menumbuhkan harapan dan terus berkarya. Dan buku kita ini, memaparkan secara rinci dan apik biografi 60 orang dari mereka yang paling fenomenal dan paling otoritatif dalam Sejarah Islam. Mereka ialah sebagai berikut :1. Masruq bin al-Ajda’2. Sa’id bin al-Musayyab.3. Urwah bin az-Zubair.4. Sa’id bin Jubair.5. Umar bin Abdul Aziz.6. Amir bin Syarahil asy-Sya’bi.7. Thawus bin Kaisan8. Al-Hasan al-Bashri.9. Muhammad bin Sirin.10. Ibnu Syihab az-Zuhri.11. Ayyub as-Sakhtiyani.12. Sulaiman bin Mihran al-A’masy.13. Abu Hanifah.14. Abdurrahman bin Amr al-Auza’i15. Syu’bah bin al-Hajjaj.16. Sufyan ats-Tsauri.17. Hammad bin Salamah.18. Al-Laits bin Sa’ad.19. Hammad bin Zaid.20. Malik bin Anas.21. Abdullah bin al-Mubarak.22. Al-Fudhail bin Iyadh.23. Waki’ bin al-Jarrah.24. Sufyan bin Uyainah.25. Abdurrahman bin Mahdi.26. Yahya bin Sa’id al-Qaththan27. Asy-Syafi’i.28. Yazid bin Harun al-Wasithi29. Al-Qasim bin Sallam30. Yahya bin Ma’in.31. Ali bin al-Madini.32. Ishaq bin Rahawaih.33. Ahmad bin Hanbal.34. Al-Bukhari.35. Muslim.36. Abu Dawud.37. Abu Hatim ar-Razi.38. At-Tirmidzi.39. Ibrahim bin Ishaq.40. An-Nasa`i.41. Ibnu Nashr al-Marwazi42. Ath-Thabari.43. Ibnu Khuzaimah44. Ath-Thabrani.45. Ad-Daruquthni.46. Ibnu Mandah47. Al-Hakim.48. Ibnu Hazm49. Al-Baihaqi.50. Ibnu Abdil Barr.51. Al-Khathib al-Baghdadi.52. Ibnu Asakir.53. Ibnul Jauzi.54. Abdul Ghani al-Maqdisi.55. Al-Izz bin Abdus Salam.56. An-Nawawi.57. Ibnu Taimiyah.58. Adz-Dzahabi.59. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.60. Ibnu Hajar al-Asqalani.Mereka semua adalah teladan dalam Iman dan Islam serta figur sejati dalam ilmu dan ibadah. Mereka telah menorehkan nama besar mereka dalam sejarah dengan tinta emas; dan kita tinggal mengambil hal-hal baik dari catatan hidup dan pengabdian mereka. Buku Biografi 60 Ulama Ahlussunnah Darul Haq ini layak dibaca semua kalangan; terlebih mereka yang mencari figur-figur sejati.

Produk Lainnya

Social Media
Kontak
0812-8182-4445
0812-8182-4445
tokobukuimamsyafiibekasi@gmail.com
Berita Newsletter
`Berlangganan
@2022 Distributor Buku Imam Syafi'i Bekasi Inc.